KVKK

PARTNER STRATEGY
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ GENEL AYDINLATMA METNİ

Partner Strategy olarak başta temel hak ve özgürlüklerin korunması olmak üzere özel hayata ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması, etik değerlere saygı öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatına haiz olan Şirketimizin KVKK’nın 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin aşağıdaki açıklamalarımız bilginize sunulmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME VE AKTARILMA AMACI

Partner Strategy; ilgi duyduğunuz projelerine ilişkin olarak, sizlere sunulan ürün ve hizmetlere yönelik bilgi sağlamak, söz konusu ürün ve hizmetlerden sizi faydalandırmak için gerekli çalışmaları yapmak, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetleri sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önermek, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğini temin etmek, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerini belirlemek ve izinli pazarlama faaliyetini yürütmek amacıyla aşağıda kategorileri belirtilen kişisel verileriniz toplanmakta ve fiziki ya da elektronik ortamda işlenmektedir.

Kimlik Bilgileri (Ad, Soyad vb.)
Mesleki Bilgiler
İletişim Bilgileri (telefon numaranız, adresiniz, e-posta adresiniz)
Diğer Bilgiler (Bilgi formunda yer alan gerekli diğer kişisel veriler)
Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ve kanundan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerektiği ölçüde ve bu amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla hizmet alınan taraflarla, tedarikçilerimizle, iş ortaklarımızla, proje ortaklarımızla, kamu kurumları ve/veya özel hukuk tüzel kişilerine mevzuatın izin verdiği ve yukarıdaki amaçlar çerçevesinde gerekli görüldüğü ölçüde aktarılabilecektir.

Bunun yanında, şirket politikalarımızın, iç denetim, risk yönetimi, raporlama ve yukarıdaki amaçlar doğrultusunda kanundan doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için Gayrimenkul Bodrum & Partner Strategy’nin Türkiye’de bağlı olarak faaliyet gösterdiği diğer Şirketleriyle ve hak ve menfaatlerinin savunulması gerektiğinde de avukatlar, noterler, denetçiler ve danışmanlar ile diğer ilgili resmi kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel veriler, Şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerine açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı bilgilendirmede bulunularak, gerekmesi halinde açık rızaları alınarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak, ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir.

Tarih: 30.08.2021

Kişisel verileriniz, KVKK m. 5/2 altında yer alan aşağıdaki hukuki sebepler çerçevesinde işlenmekte ve yukarıda yer alan kişi ve kurumlarla paylaşılmaktadır:

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
b) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
c) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
d) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
e) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ

Kişisel verileriniz, ilgili yasal mevzuatlarda belirtilen saklama sürelerince veya yukarıda anılan işleme amaçlarının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve sonrasında KVKK’ya uygun olarak silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

Kişisel verileriniz, işlendikleri ve saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla, bildirilen amaç ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerektiğinde şifrelenerek, sadece yetkilendirilmiş kişilerin erişebileceği şekilde ve gerekli diğer tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenmekte ve saklanmaktadır.

KVKK’NIN 11. MADDESİ GEREĞİ HAKLARINIZ VE İRTİBAT BİLGİLERİMİZ

KVKK madde 11 uyarınca, Partner Strategy’ye başvurarak kişisel verileriniz hakkında bilgi edinme hakkına sahipsiniz. Kişisel Verileriniz hakkında daha detaylı bilgiye ve başvuru için 0 212 603 61 24 nolu telefondan ya da info@psproje.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

VERİ SORUMLUSU

Partner Strategy

Partner Strategy: İnistanbul Sitesi G12-14 Topkapı/İSTANBUL

Tel : +90 533 781 89 90

Tel: +90 212 603 61 24

Mail: info@psproje.com